Dataskydds-
beskrivning

 

Dataskyddsbeskrivning i enlighet med artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679. 29.11.2020

 

 

 1. Registrets namn

Jarno Limnéllin tukitiimirekisteri

 

 1. Personuppgiftsansvarig

Jarno Limnéll 

C/O Tommi Hermunen 

Vuorimiehenkatu 18, 00140 Helsinki

 

 1. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Tommi Hermunen, 050 461 6239

 

 1. Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet

Tommi Hermunen, [email protected], 045 156 7133

 

 1. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Ändamålet med responsblanketterna är att ge användaren en möjlighet att ta kontakt och ge respons på nättjänsten jarnolimnell.fi. Avsändarens kontaktuppgifter begärs på blanketterna för behandling av responsen, men det är också möjligt att skicka ett meddelande anonymt. Behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke till behandling av personuppgifterna för detta ändamål. Personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och förutsätter.

 

 

 1. Registrets datainnehåll

De kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) som avsändaren angett på blanketten och responsen sparas.

 

 1. Regelmässiga uppgiftskällor

Avsändarna av respons har angett uppgifterna själva och gett sitt samtycke till dem. Uppgifter sparas endast i samband med sändning av responsblanketter i nättjänst jarnolimnell.fi.

 

 1. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas inte regelmässigt utanför organisationen. Enskilda meddelanden lämnas endast till de personer vars expertis behövs för att svara på responsen eller till vilka responsen har adresserats. Uppgifter lämnas till utomstående endast på grund av lagstadgad anmälningsskyldighet.

 

 1. Översändande av uppgifter utanför EU eller EFTA

Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EFTA.

 

 1. Uppgifternas förvaringstid

Personuppgifter som angetts på responsblanketterna förvaras i 5 år.

 

 1. Principer för skydd av registret

 • Manuellt material: Respons i elektroniskt format skrivs ut endast om det är nödvändigt. Pappersutskrifter förstörs omedelbart efter behandlingen. Manuellt material behandlas i låsta lokaler med begränsat tillträde.
 • Elektroniskt material: Rätten att läsa, sända och radera respons som kommit per e-post är begränsad endast till de personer som ansvarar för nättjänsten jarnolimnell.fi. Den personuppgiftsansvariges datanät och -utrustning, där registret förvaras, har skyddats med hjälp av normalt använda tekniska skyddsmetoder.

 

 1. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i registret, kräva rättelse av felaktiga uppgifter och även i övrigt åberopa sina rättigheter enligt lagen. Behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke och den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke och begära att uppgifterna i fråga raderas.

 

En person som vill granska, korrigera eller radera sina uppgifter ska lämna en skriftlig begäran om detta till den personuppgiftsansvarige i form av en egenhändigt undertecknad eller på motsvarande sätt verifierad handling.

 

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Dataombudsmannens byrå, om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte behandlats i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.